ADDITIONAL INFORMATION

Language assistance

English

Thank you for your interest in retrieving translated guides to our service agreements, upgrade forms, and other T‑Mobile documents. The translated guides to the documents listed below are available to print from any computer. They are listed by name and description and are in PDF format.

Please note that any English version documents that you sign are the governing contracts.

Translated guide to computer-generated agreement for a new account or additional line of service

Receipt

Translated guide to the agreement for existing line of service and purchasing a new phone at a discount (T‑Mobile corporate stores only)

Translated guide to the agreement for a new account or additional line of service, manually filled out by a sales representative

Translated guide to the agreement for changing rate plans without purchasing a new phone.

Notices
California customers can visit the California Public Utilities Commission’s website at www.calphoneinfo.com for information about ways to protect against fraud. Third-Party Service Provider Billing: Certain third-party charges (e.g., games, apps, ringtones, etc.) may be included on your T‑Mobile bill. If you want to block those third-party charges from being included on your T‑Mobile bill, please visit www.T‑Mobile.com or call T‑Mobile Customer Service.

Spanish — Español Cómo leer nuestros documentos legales

Gracias por tu interés en obtener las guías traducidas de nuestros contratos de servicio, formularios de actualización y demás documentos de T-Mobile. Las guías traducidas de los documentos que figuran a continuación se pueden imprimir desde cualquier computadora. Los documentos, en formato PDF, están organizados por título y descripción.

Aviso: Sólo se considerarán válidos los contratos firmados en su versión en inglés.

Financial Privacy Policy

JUMP! ON DEMAND Lease Agreement

Confirmation of JUMP! ON DEMAND Lease Agreement Modification

Equipment Installment Plan (EIP) Contract and Disclosures Agreement

Confirmation of Equipment Installment Plan (EIP) Modification

New Activation with Deposit

Guía traducida del contrato generado por computadora para la activación de una nueva cuenta o línea de servicio adicional.

Comprobante de actualización/extensión en el punto de venta

POS Upgrade/Extension Receipt

Guía traducida del contrato para una línea de servicio ya existente y la compra de un nuevo teléfono con descuento (sólo para tiendas corporativas de T‑Mobile).

T‑Mobile Privacy Policy

Manual Preprinted Service Agreement

Rate Plan Change (no phone purchase)

Notices
Para obtener información sobre cómo evitar ser víctimas de fraude, los clientes de California deben visitar el sitio Web de la Comisión de Servicios Públicos de California en www.calphoneinfo.com

Facturación de terceros proveedores de servicios: Ciertos cargos de terceros (tales como juegos, aplicaciones, tonos de timbre, etc.) podrían incluirse en su factura de T‑Mobile. Si no desea que esos cargos de terceros sean incluidos en su factura de T‑Mobile, visite www.T‑Mobile.com o llame al centro de Servicio al Cliente de T‑Mobile.

Korean — 한국어 언어 지원

저희 T‑Mobile 사의 서비스 계약서, 업그레이드 양식 과 다른 문서들에 관한 번역 안내서에 관심을 보여 주셔서 감사합니다. 아래의 번역 안내서들은 어느 컴퓨터에서도 프린트할수 있읍니다. 문서명과 요략된 내용으로 나열 되있으며 PDF 양식으로 되있읍니다.

귀하가 서명하시는 영문문서가 저희와 귀하의 관계를 주관하는 계약서임을 참고하시기 바랍니다.

JUMP! ON DEMAND Lease Agreement

Confirmation of JUMP! ON DEMAND Lease Agreement Modification

Equipment Installment Plan (EIP) Contract and Disclosures Agreement

Confirmation of Equipment Installment Plan (EIP) Modification

New Activation with Deposit

컴퓨터로 작성되있으며 새 구좌나 추가 라인 서비스에 적용되는 계약서에 관하여 번역된 안내서 입니다.

Receipt

Manual Preprinted Service Agreement

영업 담당자가 직접 작성한 새구좌나 추가 라인서비스에 적용되는 계약서에 관하여 번역된 안내서 입니다.

Notices
캘리포니아 고객들은 사기 행위로부터 보호 받기위한 정보를 캘리포니아주 공공사업위원회 웹사이트 www.calphoneinfo.com 에 방문하여 보시기 바랍니다.

제 삼자 서비스 요금 청구: T‑Mobile 고지서에는 제 삼자 서비스 요금(예: 게임, 앱스, 벨소리 등)이 함께 포함될 수 있습니다. 이러한 제 삼자 서비스 요금이 T‑Mobile 고지서에 첨가되는 것을 원치 않으시면, www.T‑Mobile.com 을 방문하시거나T-Mobile 고객 서비스에 요청하십시오.

Vietnamese — Sự Giúp đỡ Ngôn ngữ Sự Giúp đỡ Ngôn ngữ

Cám ơn sự quan tâm của quý vị về việc xem qua các bản hướng dẫn về các hợp đồng dịch vụ của chúng tôi, các mẫu hợp đồng nâng cấp và các tài liệu khác của T‑Mobile đã được phiên dịch. Các bản hướng dẫn đã được phiên dịch về các tài liệu được liệt kê dưới đây có sẵn để in tại bất kỳ máy tính nào. Các tài liệu được liệt kê theo tên và mô tả và được định dạng bằng PDF.

Xin vui lòng lưu ý rằng bất kỳ tài liệu phiên bản tiếng Anh mà quý vị ký là các bản hợp đồng chi phối.

JUMP! ON DEMAND Lease Agreement

Confirmation of JUMP! ON DEMAND Lease Agreement Modification

Equipment Installment Plan (EIP) Contract and Disclosures Agreement

Confirmation of Equipment Installment Plan (EIP) Modification

New Activation with Deposit

Bản hướng dẫn đã được phiên dịch về hợp đồng được biên soạn bằng máy cho một tài khoản mới hoặc đường dây thêm vào của dịch vụ.

Receipt

Manual Preprinted Service Agreement

Bản hướng dẫn đã được phiên dịch về hợp đồng cho một tài khoản mới hoặc đường dây thêm vào của dịch vụ, được điền bằng tay bởi đại diện bán hàng.

Notices
Khách hàng tại California có thể ðến thãm trang web của Ủy Ban Ngành Dịch Vụ Công Cộng California tại www.calphoneinfo.com ðể xem thông tin về các phýõng pháp bảo vệ khỏi sự lừa gạt.

Hóa Đơn Về Dịch Vụ của Đệ Tam Nhân: Một vài mục tính tiền phải chi trả cho các đệ tam nhân (ví dụ: trò chơi, apps, ringtones, vân vân…) có thể đươc bao gồm trên hóa đơn T-Mobile của quý vị. Nếu quý vị muốn chặn lại các mục tính tiền phải chi trả cho các đệ tam nhân kể trên đươc ghi trên hóa đơn T‑Mobile của quý vị, xin quý vị viếng thăm www.T‑Mobile.com hoặc gọi T-Mobile Customer Service (Phòng Dịch Vụ Khách Hàng của T‑Mobile).

Chinese (Traditional) — 中文(繁體中文) 語文援助

謝謝你的興趣在檢索翻譯服務協議,升級的方式,和其他的T移動文件。所列的文件下面是提供給打印,從任何一台計算機。這些文件列出的名稱,且在PDF格式。

請注意,我們使用的英文版本,這些形式作為執政文件。

JUMP! ON DEMAND Lease Agreement

Confirmation of JUMP! ON DEMAND Lease Agreement Modification

Equipment Installment Plan (EIP) Contract and Disclosures Agreement

Confirmation of Equipment Installment Plan (EIP) Modification

New Activation with Deposit

電腦自動生成新帳戶或額外服務線路協議的指南的翻譯本

Receipt

Manual Preprinted Service Agreement

由銷售代表人工填寫的新帳戶或額外服務線路協議的指南的翻譯本

Notices
关于如何防范欺诈的资料, 加利福尼亚州的客户可以访问加州公用事业委员会的网站 www.calphoneinfo.com.

第三方服务提供商收费:您的 T-Mobile 账单中可能包含某些第三方服务的费用(例如游戏、应用、手机铃声等)。如果您想从 T‑Mobile 账单中剔除此类第三方费用,请访问 www.T‑Mobile.com 或致电 T‑Mobile 客户服务部门.