Important Information for CA Customers:

Third-Party Service Provider Billing: Certain third-party charges (e.g., games, apps, ringtones, etc.) may be included on your T-Mobile bill. For no additional cost you can block those third-party charges from being placed on your T-Mobile bill by visiting www.T-Mobile.com or calling T-Mobile Customer Service.

Facturación de terceros proveedores de servicios: Ciertos cargos de terceros (tales como juegos, aplicaciones, tonos de timbre, etc.) podrían incluirse en su factura de T-Mobile. Sin ningún cargo adicional, puede bloquear esos cargos de terceros y evitar que los mismos sean incluidos en su factura de T-Mobile, visitando www.T-Mobile.com o llamando al centro de Servicio al Cliente de T-Mobile.

第三方服务提供商收费:有些第三方收费(如游戏、应用程序、手机铃声等)可能包括在您的T-Mobile账单中,通过访问 www.T-Mobile.com 或致电T-Mobile客戶服務部,您可在您的T-Mobile账单中阻止第三方收费,这项服务不另外收费。

삼자 서비스 제공자 수수료: 삼자 서비스 제공자들의 수수료가 고객의 T-Mobile 청구서에 함께 포함될 수 있습니다 (예를 들면, 게임, 앱스, 링톤 등).  이러한 삼자 서비스 제공자들의 서비스 수수료가 T-Mobile 청구서에 추가되는 것을 막으려면 www.T-Mobile.com 을 방문하시거나 T-Mobile 고객 서비스로 전화하여 요청하시기 바랍니다.  이 서비스는 무료입니다. 

Số Tiền Quý Vị Thiếu các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đệ Tam Nhân: Một vài khoản nợ quý vị phải thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ  đệ tam nhân (ví dụ: trò chơi, các ứng dụng (apps), ringtone, vân vân…) có thể đã được ghi vào hóa đơn T-Mobile của quý vị. Quý vị không phải trả thêm phụ phí nào nếu quý vị muốn chặn lại không cho phép ghi các khoản nợ quý vị phải thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ  đệ tam nhân kể trên vào hóa đơn T-Mobile của quý vị bằng cách viếng địa điểm trên mạng www.T-Mobile.com hoặc gọi T-Mobile Customer Service (Phòng Dịch Vụ Giúp Thân Chủ của T-Mobile).

___________________________________

California customers can visit the California Public Utilities Commission’s website at www.calphoneinfo.com for information about ways to protect against fraud.

Para obtener información sobre cómo evitar ser víctimas de fraude, los clientes de California deben visitar el sitio Web de la Comisión de Servicios Públicos de California en www.calphoneinfo.com

关于如何防范欺诈的资料, 加利福尼亚州的客户可以访问加州公用事业委员会的网站

www.calphoneinfo.com.

캘리포니아 고객들은 사기 행위로부터 보호 받기위한 정보를 캘리포니아주  공공사업위원회 웹사이트 www.calphoneinfo.com 에 방문하여 보시기 바랍니다.

Khách hàng tại California có thể ðến thãm trang web của Ủy Ban Ngành Dịch Vụ Công Cộng California tại www.calphoneinfo.com ðể xem thông tin về các phýõng pháp bảo vệ khỏi  sự lừa gạt.